หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี แบ่งการบริหารงานออกเป็น 4 งาน 1. บริหารงานทั่วไป ทำหน้าที่รับผิดชอบงานสารบรรณ บุคลากร การเงินและพัสดุ การจัดทำแผนงานงบประมาณ ดูแลอาคารสถานที่และรักษาความปลอดภัย 2. งานเอกสารจดหมายเหตุ ดำเนินการพิจารณาตรวจสอบการขออนุมัติทำลายเอกสารของส่วนราชการต่างๆ รับมอบเอกสารและวิเคราะห์ประเมินคุณค่าเอกสาร จัดหมวดหมู่ จัดทำเครื่องมือช่วยค้น และอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ 3. งานบันทึกเหตุการณ์ ดำเนินการรวบรวมข้อมูล สังเกตการณ์และบันทึกเหตุการณ์สำคัญในท้องถิ่น 4. งานบริการและส่งเสริมกิจการงานจดหมายเหตุ ให้บริการค้นคว้าวิจัย และจัดกิจกรรมเอกสารจดหมายเหตุ เพื่อการเรียนรู้และเผยแพร่